Regulamin
Serwisu Internetowego hpcgis.pl

§ 1

1. 1.Właścicielem Serwisu hpcgis.pl jest Industi sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Narutowicza 77/3, 20-019 Lublin, NIP 946 255 48 84, zwanego w dalszej części Regulaminu „Administratorem”.
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Serwis hpcgis.pl
3. Z Serwisu nie mogą korzystać Użytkownicy nie wyrażający zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2

Definicje:
1. Serwis – Serwis Internetowy hpcgis.pl.
2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.
3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.
4. Raport – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi informacji na podstawie dokonanej analizy nasłonecznienia, osuwiskowej, hydrologicznej (łącznie lub osobno) w formie raportu elektronicznego powstałego w oparciu o wybrane dane źródłowe (przestrzenne), dostępne dla wybranego przez Użytkownika obszaru.

§ 3

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.

§ 4

1. Warunkiem świadczenia Usług przez Administratora jest zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Cookies Serwisu.
2. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu, Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której treść stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia Użytkownika składane drogą elektroniczną w ramach korzystania z funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu.
3. Dokonując zamówienia wykonania Raportu, Użytkownik obligatoryjnie podaje swój adres e-mail, na który zostanie przesłana wiadomość z informacją dotyczącą płatności za Raport.
4. Po dokonaniu płatności przez Użytkownika, Raport zostanie wysłany na adres e-mail Użytkownika, o którym mowa w ust. 3.

§ 5

1. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika Usługi polegające na opracowaniu i wykonaniu analizy nasłonecznienia, osuwiskowej i hydrologicznej wybranej przez Użytkownika lokalizacji znajdującej się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Analizy o których mowa w ust. 1 realizowane są na podstawie lotniczego skaningu laserowego (LIDAR).
3. Analiza nasłonecznienia jest wykonywana za pomocą podziału procentowego analizowanego obszaru w siedmiostopniowej skali wyrażone w kWh. W związku z dużą szczegółowością parametrów, obliczenia przeprowadzane są dla każdego miesiąca oddzielnie. Algorytmy wykorzystywane do analizy nasłonecznienia uwzględniają czynniki decydujące o ilości energii docierającej do powierzchni terenu, tj. atmosferę ziemską, szerokość geograficzną, topografię, kąt nachylenia, orientację oraz cechy geometryczne terenu.
4. Analiza osuwiskowa na podstawie określenia stateczności zboczy w ujęcie przestrzennym z uwzględnieniem procesu dopływu i odpływu (parowania) wody z gruntu oraz równowagi zboczy. Ponadto do powyższej analizy został wkalkulowany wpływ procesu parowania w bilansie wody w podłożu gruntowym.
5. Analiza hydrologiczna jest podzielona na warianty podtopień oraz przepływów wyznaczając trzy strefy zagrożeń dla każdego przypadku. Służy on do wyznaczania obszarów zagrożonych ryzykiem podtopień (powodzi od wód gruntowych lub od wód spływowych) a także utrudnionych przepływów dokonując symulacji w perspektywie 120 dni od daty zlecenia analizy.
6. Dane stanowiące podstawę Raportu pochodzą od podmiotów zewnętrznych. Raport ma charakter pomocniczy i nie może stanowić wyłącznej podstawy podjęcia przez Użytkownika czynności lub działań prawnych. Administrator nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność danych udostępnianych przez podmioty trzecie, w związku z powyższym Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że przedstawiane informacje mogą nie być kompletne z uwagi na brak dostępności danych źródłowych oraz mogą być niepoprawne z uwagi na błędy w danych źródłowych. Celem raportu jest udostępnienie Użytkownikowi możliwie najszerszej gamy informacji, ale przed podjęciem ostatecznej decyzji Użytkownik winien dokonać sprawdzenia stanu faktycznego bezpośrednio w instytucjach oraz urzędach będących dysponentami danych źródłowych. Administrator nie gwarantuje poprawności, ani kompletności informacji zawartych w Raporcie.

§ 6

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi w Serwisie na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu w formie tekstu jednolitego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem …

Kontakt

INDUSTI Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 77/3
20-019 Lublin, Poland
www.industi.com

Wartość projektu
3 796 717, 50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich
2 989 049, 60 PLN